Vážený zákazníku, vážený obchodní partnere!

Ochrana vašeho soukromí je pro nás nejvyšší prioritou. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jakým způsobem, proč je zpracováváme a komu jsou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny, a to bez ohledu na to jaký komunikační kanál nebo prostředky (online nebo osobně) při komunikaci s námi používáte.


Proto si přečtěte pozorně tyto Zásady zpracování osobních údajů.


 • Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Společnost MB TECH BB s. r. o., se sídlem Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, zapsaná v obchodním rejstříku OS Banská Bystrica, v oddílu Sro, ve vložce č. 8822 / S (dále jen "Společnost), zpracovává vaše osobní údaje v postavení provozovatele v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto sdělení.

Společně s námi je společným provozovatelem Vašich osobních údajů Obchodní partner (dále společně jako "Společní provozovatelé"), kterého jste si zvolili jako výdejní místo pro Váš nákup.

Znamená to, že společně řídíme zpracování a zodpovídáme za ochranu Vašich osobních údajů.

Při zpracovávání vašich osobních údajích jako Společní provozovatelé informačního systému jednáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také jako "Nařízení") a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ( Z. z. o ochrane osobných údajov)-(dále také jako "Zákon").


 • Pro jaký účel a na jakém právním základě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Abychom mohli s vámi uskutečnit obchodní vztah, potřebujeme o vás zpracovávat některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, dodání zboží / služby, uskutečnění platby, plnění dalších smluvních povinností, souvisejících zejména s uplatňováním práv ze záruky, reklamace, poskytnutí poprodejního servisu a podobně. (Právní základ: čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení). Vaše osobní údaje budeme tedy získávat a dále zpracovávat na základě obecně závazných právních předpisů nebo na základě vašeho souhlasu.

Právním základem zpracování pro účely, kde není nutný váš souhlas, je zejména účel uzavření a plnění smlouvy (resp. potvrzení přijetí objednávky, zaslání informací o stavu objednávky, dodání objednávky), plnění povinností ve smyslu obecně závazných právních předpisů nebo ochrana našich práv a právem chráněných zájmů.

Pokud Vaše údaje zpracováváme na právním základě čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení – souhlas se zpracováním, zpracováváme Vaše údaje výhradně za podmínek a pro účely, pro které jste nám souhlas udělili. Takovými účely jsou zejména: reklamní, marketingové a propagační aktivity naší společnosti, zasílání newsletteru, provozování Vašeho uživatelského účtu.

Nezapomeňte, že když Vás požádáme o vyplnění Vašich osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout přístup k některé funkci či službě dané Platformy, budou určitá pole označena jako povinná. Činíme tak proto, že se jedná o údaje, které jsou potřebné pro poskytnutí dané služby či pro přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud se rozhodnete neposkytnout nám tyto údaje, je možné, že nebudete moci dokončit svou registraci jako uživatel, případně nebudete moci využít dané služby či funkce.

Pokud si při koupi některého našeho produktu prostřednictvím naší webové stránky zvolíte funkci uložit údaje o platební kartě pro další nákupy, budeme muset Vaše údaje zpracovat pro účely aktivace a rozšíření dané funkce. Souhlas k aktivaci této funkce umožňuje, aby se Vaše platební údaje při dalších nákupech automaticky vyplnily, takže je nebudete muset zadávat při každém nákupu, přičemž budou považovány za platné a účinné pro každý další nákup. Údaje o svých platebních kartách můžete kdykoliv změnit nebo vymazat, a to prostřednictvím příslušné sekce u platebních informací ze svého registrovaného uživatelského účtu na webových stránkách.

Na naší webové lokalitě je k dispozici i funkce nákupu zboží jako host. Při tomto typu nákupu budou od vás vyžadovány pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování Vaší objednávky. Po dokončení procesu nákupu vám bude nabídnuta možnost zaregistrovat se a vytvořit si uživatelský účet nebo pokračovat jako nezaregistrovaný uživatel. Zřízení uživatelského účtu podléhá udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po zřízení uživatelského účtu obdržíte potvrzující mail o zřízení společně s informacemi o podmínkách zpracování Vašich údajů.

 • Jaký je rozsah zpracovávaných údajů?

Podle tohoto oznámení budeme zpracovávat zejména následující osobní údaje:

jméno, příjmení, bydliště nebo adresa doručení fyzické osoby, 

údaje o právnické osobě včetně údajů fyzické osoby zastupující právnickou osobu, jakož i adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, 

kontaktní telefonní číslo, faxové číslo a adresa elektronické pošty;

údaje o bankovním spojení a platební kartě,

jiné osobní údaje, které nezbytně potřebujeme zpracovávat v souladu s uvedenými účely.

Na základě písemného požadavku Vás blíže informujeme o tom, zda o Vás uchováváme i jiné údaje. • Po jakou dobu Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás a po celou dobu zpracování budou bezpečně uchovávány, v souladu s bezpečnostní politikou. Doba zpracování vašich osobních údajů trvá jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování v souladu se zákonnými lhůtami a lhůtami stanovenými spisovým a archivním řádem. V případě, pokud Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu, budeme tyto údaje zpracovávat pouze po dobu trvání tohoto souhlasu, pokud nám z obecně závazných právních předpisů nevznikne povinnost tyto údaje uchovávat i po odvolání Vašeho souhlasu.


 • Komu Vaše údaje poskytujeme?

Jako společní provozovatelé nesdílíme, neprodáváme, nepřenášíme či jinak nerozšiřujeme Vaše osobní údaje třetím stranám a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud to nevyžaduje zákon, pokud to není vyžadováno pro účel smlouvy nebo pokud nedáte výslovný souhlas, aby se tak učinilo.

Pro účely plnění smlouvy a používání cookies je třeba Vaše osobní údaje poskytnout těmto třetím stranám:

 • poskytovatelé technologických služeb,
 • poskytovatelé a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručování,
 • poskytovatelé služeb v souvislosti se zákaznickým servisem,
 • poskytovatelé a spolupracovníci v oblasti služeb souvisejících s marketingem a reklamou.

Společnost má zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje zejména při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

 • Jaká jsou práva dotčené osoby?

Ve smyslu Nařízení a pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví něco jiného, máte právo:

na přístup k vašim osobním údajům a právo získat potvrzení o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, jaké osobní údaje zpracováváme, na jaký účel, po jakou dobu a další podrobnosti týkající se zejména provozovatelů, zprostředkovatelů a jiných subjektů, kterým mohou být tyto údaje poskytnuty;

svůj souhlas kdykoliv odvolat, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;

žádat opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů tak, aby byly vždy přesné a aktuální;

na výmaz vašich osobních údajů, pokud uplynula lhůta jejich zákonného zpracovávání;

na omezení zpracování vašich osobních údajů, například v případě, když jste zpochybnili správnost vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit jejich správnost;

získat vaše osobní údaje v elektronické podobě, které jste nám poskytli, a to pro vás nebo pro jiného provozovatele;

podat stížnost u nás a / nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (Úrad na ochranu osobných údajov).

Tato práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti na naši adresu nebo emailem na adrese info@techsavers.cz .


 • Ochrana webových stránek a cookies

Naší povinností je chránit i soukromí uživatelů našich webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostních důvodů vždy uchovají spojovací údaje počítače spojujícího se s naší stránkou, seznam webových stran, které navštívíte v rámci naší stránky, datum a trvání Vaší návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a operačního systému i webové stránky, přes kterou se spojujete s naší stránkou. Používáme sledovací programové vybavení, abychom stanovili, kolik uživatelů navštěvuje naši webovou stránku a jak často. Nepoužíváme tento software ke sbírání osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výlučně v anonymní a souhrnné formě pro statistické účely a k rozvoji webové stránky.


Soubory cookies a podobné technologie používáme pro zjednodušení prohlížení Platformy, pro získání informací o tom, jak s námi komunikujete, a v některých případech k tomu, abychom Vám mohli zobrazovat reklamu na základě Vašich návyků při prohlížení. Přečtěte si prosím naše Zásady používání cookies, abyste se podrobněji seznámili se soubory cookies a podobnými technologiemi, které používáme, s jejich účelem a dalšími podobnými informacemi.Informace o souborech „cookies“ 

Soubor "cookie" je malý textový soubor s informacemi o vaší navigaci na stránce, který internetová stránka ukládá do počítače, telefonu nebo jiného zařízení. Soubory "cookies" jsou třeba pro usnadnění prohledávání a na jeho zjednodušení, a nijak nepoškozují počítač.

Ačkoliv v těchto Pravidlech používáme obecné označení "cookies", neboť jsou hlavním způsobem ukládání informací používaných stránkou, ke stejnému účelu jako soubory "cookies" se využívá i prostor "lokální úložiště" v prohlížeči. Všechny informace uvedené v této části se zároveň vztahují na "lokální úložiště".

Soubory "cookies" jsou nezbytnou součástí fungování stránky. Hlavním účelem našich souborů "cookies" je zlepšit váš dojem z procházení. Používají se například k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) Při prohledávání a budoucích návštěvách. Informace shromážděné soubory "cookies" nám zároveň umožňují vylepšovat stránku odhadováním počtu a vzorců užívání, její vhodnosti pro jednotlivé zájmy uživatele, rychlejším vyhledáváním atd. Příležitostně, pokud jste nám k tomu předem udělili informovaný souhlas, můžeme použít soubory "cookies", značky a podobná zařízení pro získání informací, které nám umožní zobrazit vám buď na naší vlastní stránce nebo na stránce externích stran či jinak, reklamu založenou na analýze vašich zvyklostí při prohledávání.

V námi používaných souborech "cookies" neukládáme citlivé osobní informace jako je adresa, heslo, údaje o kreditní či debetní kartě.

Informace uložené v souborech "cookies" z naší stránky používáme pouze my, s výjimkou souborů identifikovaných níže jako "externí soubory cookies", které používají a řídí externí entity na poskytování námi požadovaných služeb zaměřených na zlepšení našich služeb a dojmu uživatele při prohlížení stránky. Hlavní služby, pro které uvedené "externí soubory cookies" používáme, jsou získání přístupu ke statistikám a zajištění provedení platebních operací.

Pokud se chcete vyhnout použití souborů "cookies" na stránce při zohlednění výše uvedených omezení, nejprve si jejich používání musíte vypnout v prohlížeči a potom vymazat soubory "cookies" uložené v prohlížeči spojeném s touto stránkou. Tuto možnost můžete použít kdykoli jako prevenci používání souborů "cookies".

Soubory "cookies" z této stránky můžete kdykoliv omezit, blokovat nebo vymazat změnou konfigurace prohlížeče. Ačkoli má každý prohlížeč jiná nastavení, soubory "cookies" se obvykle nastavují v nabídce "Preference" nebo "Nástroje".

1